ออมสินสบายใจ
ข้อมูลทั่วไปตัวอย่างการฝากเงินคำนวณเงินฝาก

รูปแบบการฝากเงินพร้อมประกันชีวิต สำหรับผู้ที่ต้องการส่งฝากระยะสั้น และรับความคุ้มครองระยะยาว พร้อมทั้งรับผลประโยชน์เป็นบำนาญการันตี

ลักษณะแบบประกัน

 • เป็นความคุ้มครองแบบสะสมทรัพย์
 • มีให้เลือก 2 ระยะเวลา คือ ระยะเวลาส่งฝาก 8 ปี คุ้มครอง 16 ปี และ ระยะเวลาส่งฝาก 10 ปี คุ้มครอง 20 ปี
 • รับประกันการจ่ายบำนาญเป็นระยะเวลา 8 งวด หรือ 10 งวด
 • อายุผู้ฝาก 7 - 60 ปี


  จุดเด่น
 • ระยะเวลาส่งฝากสั้น รับความคุ้มครองยาว
 • ในช่วงส่งฝาก รับเงินปันผล 5% ของวงเงินสงเคราะห์ ทุกวันครบรอบ 3 ปีกรมธรรม์
 • รับเงินปันผล 50% ของวงเงินสงเคราะห์ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 8 หรือปีกรมธรรม์ที่ 10
 • รับประกันการจ่ายบำนาญปีละ 5% ของวงเงินสงเคราะห์ จำนวน 8 งวด หรือ 10 งวด
 • วันรับเงินบำนาญงวดสุดท้าย ผู้ฝากจะได้รับเงินสงเคราะห์อีก 100%


 • กรณีเสียชีวิต
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1-3 ธนาคารจ่ายเงินสงเคราะห์ 100% และจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น 30% ของวงเงินสงเคราะห์เริ่มแรกทุก 3 ปี ในช่วงส่งเงินฝาก
 • ระหว่างปีที่รับเงินบำนาญ ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ 100% พร้อมทั้งบำนาญส่วนที่เหลือทันทีเพื่อให้ครบ 8 งวด หรือ 10 งวด
 • สิทธิประโยชน์
  เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสด มีสิทธิ

 • กู้เงินได้ตามมูลค่าเงินสด
 • เวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด (ปิดบัญชี) ได้ตามมูลค่าเงินสด
 • หยุดส่งเงินฝากและให้ธนาคารโอนมูลค่าเงินสดส่งฝากแทนให้ หรือให้ธนาคารลดความคุ้มครองลง โดยไม่ต้องส่งเงินฝากต่อ


 • เงินที่ส่งฝากนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมายกำหนด


  ความคุ้มครองพิเศษ
 • ขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครองที่ต่ำ หากประสบอุบัติเหตุ ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์อุบัติเหตุให้ตามเงื่อนไข
 • หากประสบความทุพพลภาพไม่ว่าจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็ตาม จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝากอีกต่อไป และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังคงได้รับตามเดิมทุกประการ


 • สมัครใช้บริการ