ออมสินร่มไทร
ข้อมูลทั่วไปตัวอย่างการฝากเงินคำนวณเงินฝากรวมผลประโยชน์
1. รับเงินสดรวม 3 ครั้ง (20,000 x 3) 60,000 บาท
2. ครบกำหนดรับเงินสงเคราะห์ 100,000 บาท
3. ครบกำหนดรับเงินโบนัสอีก 40,000 บาท
รวม 200,000 บาท

 

สมัครใช้บริการ