ออมสินคู่ขวัญ
ข้อมูลทั่วไปตัวอย่างการฝากเงินคำนวณเงินฝาก

รูปแบบการฝากเงินพร้อมประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิตทั้งพ่อหรือแม่และบุตรในกรมธรรม์เดียวกัน เหมาะสำหรับพ่อหรือแม่ที่ต้องการทำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันการศึกษาในอนาคต และเป็นของขวัญสำหรับบุตร โดยมีระยะเวลาส่งเงินฝากสั้นกว่าระยะเวลาคุ้มครอง มีให้เลือก 2 ระยะเวลา คือ

 • ส่งเงินฝาก 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี
 • ส่งเงินฝาก 15 ปี คุ้มครอง 20 ปี • เงื่อนไขการฝากเงิน
 • อายุผู้ฝากตั้งแต่ 20- 55 ปี
 • อายุบุตรตั้งแต่แรกเกิด – 10 ปี ระบุชื่อบุตรได้คนเดียวและเปลี่ยนแปลงไม่ได้
 • ผู้ฝากต้องเป็นพ่อหรือแม่ ที่แท้จริงของบุตร
 • เลือกวงเงินสงเคราะห์ได้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • เลือกส่งเงินฝากได้ตามความสะดวก คือรายปี , ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และรายเดือน • ผลประโยชน์
  กรณีมีชีวิตอยู่
 • ตั้งแต่รอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป ธนาคารจะจ่ายเงินของขวัญวันเกิดให้ 2% ของวงเงินสงเคราะห์ให้กับบุตร ในวันเกิดของบุตรทุกปี
 • ถ้าหากบุตรมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ 100%
 • หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ 100% ส่วนบุตรยังคงได้รับเงินของขวัญวันเกิดทุกปี และได้รับความคุ้มครองต่อจนกรมธรรม์ครบกำหนด (และจะได้รับเงินสงเคราะห์อีก 100%)

 • กรณีเสียชีวิต
 • กรณีผู้ฝากเสียชีวิต ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ 100% ส่วนบุตรยังคงได้รับเงินของขวัญวันเกิดทุกปี และได้รับความคุ้มครองต่อจนกรมธรรม์ครบกำหนด (และจะได้รับเงินสงเคราะห์อีก 100%)
 • กรณีบุตรเสียชีวิต ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามอายุของบุตรและกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ
 • กรณีผู้ฝากและบุตรเสียชีวิตพร้อมกัน ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์ของทั้งผู้ฝากและบุตรให้กับทายาท


  สิทธิประโยชน์

 • เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสด มีสิทธิ
 • กู้เงินได้ตามมูลค่าเงินสด
 • เวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด (ปิดบัญชี) ได้ตามมูลค่าเงินสด
 • หยุดส่งเงินฝากและให้ธนาคารโอนมูลค่าเงินสดส่งฝากแทนให้ หรือให้ธนาคารลดความคุ้มครองลง โดยไม่ต้องส่งเงินฝากต่อ
 • เงินที่ส่งฝากนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมายกำหนด เฉพาะแบบออมสินคู่ขวัญ ส่งเงินฝาก 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี

  บุตรเสียชีวิตก่อนกรมธรรม์ครบกำหนด ผู้ฝากจะได้รับเงินสงเคราะห์ทันที
  อายุบุตรขณะเสียชีวิต จ่ายเงินสงเคราะห์
  แรกเกิด - 1 ปี
  25%
  เกิน 1 ปี - 3 ปี 50%
  เกิน 3 ปี - 5 ปี 75%
  เกิน 5 ปี ขึ้นไป 100%  ความคุ้มครองพิเศษ

 • ขอรับความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ด้วยอัตราค่าคุ้มครองที่ต่ำ หากประสบอุบัติเหตุ ธนาคารจะจ่ายเงินสงเคราะห์อุบัติเหตุให้ตามเงื่อนไข
 • หากประสบความทุพพลภาพไม่ว่าจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็ตาม จะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องส่งเงินฝากอีกต่อไป แต่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังคงได้รับตามเดิมทุกประการ
 •  

  สมัครใช้บริการ